Genel Başkandan

 
Birol GÖK'ün makalesini oku 

 
 

 

 

ÜYE KAYIT

 

 

 ÜYE KAYIT DÖKÜMAN

 

 

 ÜYE KAYIT VİDEO

 

 

DAYANIŞMA DİLEKÇESİ

 

 

ARŞİV Haber Arşivi
 
  ORMAN İŞ VE GERÇEKLER

ORMAN-İŞ SENDİKASI ve GERÇEKLER

 

Türkiye Orman İşçileri Sendikası 1975 yılında kurulmuş olup, kuruluşundan sadece 7 ay sonra Orman Genel Müdürlüğüne bağlı 165 işyerini kapsayan 1. Dönem Toplu İş Sözleşmesini imzalamıştır. Ayrıca, Orman ve Su İşleri Bakanlığı ve bağlı Orman Genel Müdürlüğünde çalışan işçiler adına toplam 14 Dönem İşletme Toplu İş Sözleşmesi imzalamıştır.

 

Sendikamız aleyhine bilerek veya bilmeyerek çeşitli platformlarda karalamalar yapılmasından dolayı, işçileri ve ilgilenenleri bilgilendirme amaçlı bir açıklama yapmak zorunluluğu hasıl olmuştur.

 

“Önyargıları parçalamak, atomu parçalamaktan zordur…” sözünden yola çıkarak, Orman İşçileri için yapılanları birkaç örnekle anlatmaya çalışacağım.

 

Öncelikle şu açıklamayı yapmak lazım. Orman İş Sendikasının kurulduğu tarihte Orman teşkilatında çalışanlar; Vahidi fiyat usulünde, sosyal güvenlik yasası kapsamı dışında sigortasız ve İş Kanunu kapsamının dışında çalışmaktadır.

 

Hak alma mücadelesine sıfır noktasından başlayan Orman İş Sendikası, imzaladığı Toplu İş Sözleşmelerinde;

 

1 - Büyük uğraşlar sonucunda, 1976 yılında imzalanan bir protokol ile Orman İşçileri Sosyal Güvenlik Yasası kapsamına alınmıştır.

 

2 – Sanayi kesimi için ayrı, Tarım-Orman kesimi için ayrı düzenlenen asgari ücretin birleştirilmesi için çalışmalar yapmış olup, Orman İşçilerinin de Sanayi İşçilerinin asgari ücretleri seviyesine getirilmesini sağlamıştır.

 

3 – İş Kanununun 41. Maddesinde;” Her bir saat fazla çalışma için verilecek ücret normal çalışma ücretinin saat başına düşen miktarının yüzde elli ( %50 ) yükseltilmesi suretiyle ödenir.” hükmüne rağmen, Orman İş Sendikası fazla çalışma ücretini yüzde yetmişbeş ( %75 ) olarak almış ve halen Orman İşçileri bu hakkı almaya devam etmektedir.

 

4 – Orman İş Sendikasının 1992 yılında 10 bin Yangın İşçisi için açmış olduğu davalar sonucunda 3 saat fazla çalışma hakkını kazanmış olup, 1995 yılında imzalanan Toplu İş Sözleşmesine madde hükmü olarak yazmıştır ve halen Orman İşçileri bu hakkı almaya devam etmektedir.

 

Ayrıca, çalıştırılmaları halinde 270 saatin üzerindeki fazla çalışma ücretleri de mahkeme kararları ile alınmıştır.

 

5 – İşçiler, Adam/Ay esasına göre çalışmakta ve Döner Sermaye Bütçesinden ücret almakta idi. Yani, Bu bir Devlet politikasıdır ve Orman emvalinin satışından gelen ödenekten para kalır ise işçiler çalıştırılıyor ve kalan paranın durumuna göre Adam/Ay’lar vize ediliyordu.

 

İşçi                  -  Bir iş sözleşmesine dayanarak çalışan gerçek kişi.

Adam/Ay        -  Bir iş için 1 ayda ihtiyaç duyulacak personel sayısı.

Döner Serm.   -  Bir kuruluşa ya da işletmeye verilen belli miktardaki anapara.

Genel Bütçe    -  Devletin gelir ve giderlerinin bütün kalemlerini kapsayan bütçe.

Katma Bütçe  -  Devletin genel bütçesi dışında kalan, özel gelirleri olan bütçe.

 

 

Yapılan mücadeleler ve Yangın işçileri için açılan davaların sonucunda yangın işçilerin Katma Bütçe programından ücret almaları sağlanmıştır. Ayrıca; Ağaçlandırma, Fidanlık, Doğa Koruma ve Milli Parklar, Or-Köy, Etüt-Proje ve Araştırma Müdürlüklerinde çalışan işçilerin Genel Bütçeden ücret almaları sağlanmıştır. Böylece, Orman Teşkilatının yükü azaltılmış ve Orman İşçilerinin ücretlerinin ödenmesi kolaylaştırılmıştır.

 

6 - İş Kanununa tabi olmayan Orman İşçileri, "Yasası olmayan İşçiler" durumundaydı. Hak alma mücadelesine sıfır noktasından başlayan Orman İş Sendikası, üyelerini İş Kanununa tabi ve diğer işkollarıyla benzer bir konuma getirmeyi başarmıştır.

 

7 - 4857 Sayılı İş Kanunun “Yıllık ücretli izin hakkı ve izin süreleri” başlıklı 53. Maddesinde “Niteliklerinden ötürü bir yıldan az süren mevsimlik veya kampanya işlerinde çalışanlara bu Kanunun yıllık ücretli izinlere ilişkin hükümleri uygulanmaz.” hükmü olmasına rağmen,  Orman İş Sendikası Mevsimlik çalışan işçilere Yıllık izin hakkını almıştır ve halen Orman İşçileri bu hakkı almaya devam etmektedir.

 

8 – Kıdem terfi, sosyal yardım, doğum yardımı, evlenme yardımı, maluliyet ve ölüm yardımı, arazi tazminatı, ilave tediye ve ikramiyeler, yemek yardımı, giyim yardımı, kar mücadele zammı, yıpranma tazminatı, yangınla mücadele primi, kalifiye işçi zammı, teşvik primi, servis aracı, yeni buluşlar, takdir, taltif ve nakdi mükâfat, işyeri ürünlerinden yararlanma, işçi eğitim ve sosyal tesislerinden yararlanma, lojman ve yatacak yerlerden yararlanma, koruyucu giyim eşyası ve malzemesi, ihbar ve kıdem tazminatı gibi daha birçok hak Orman İş Sendikası tarafından Orman İşçilerine sağlanmıştır.

 

9 – Hükümet programı dahilinde Genel Bütçe 66 alt programında çalışan 5520 işçi kardeşimizin 2000 yılında yapılan protokol ile sürekli işçi kadrosuna alınması sağlanmıştır. Ekte sunulan 2 Adet protokolde de görüleceği üzere 26.10.2000 yılında imzalanan birinci protokolde (Ek-1) Orman Bakanlığı yoktu. Orman-İş Sendikasının mücadelesi sonucu protokol yeniden düzenlenerek Orman Bakanlığı eklenmiş ve işçilerin sürekli işçi kadrolarına atanmaları sağlanmıştır. (Ek-2)

 

2001 yılında alınan kadrolardan sonra, Orman-İş Sendikasının Genel Merkez Yöneticileri ile 19 Şube Başkan ve Yöneticilerinin işçilerle beraber Orman Genel Müdürlüğünde çalışan tüm işçilere (Yangın işçileri dahil) kadro almak için çalışmalara başlanmıştır. Türkiye genelinde yapılan bu çalışmanın sonucunda; Başbakan Bülent ECEVİT, Başbakan Yardımcısı Ş.Sina GÜREL, Devlet Bakanı Masum TÜRKER, Maliye Bakanı Sümer ORAL, Orman Bakanı Nami ÇAĞAN ve Orman-İş Sendikası Genel Başkanı Mehmet KAFES tarafından 09.09.2002 tarihinde protokol imzalanmıştır. (Ek-3)

 

Yapılan bu protokol gereği kararname hazırlanmış ve Bakanlar Kurulunun imzasına sunulmuştur. Ekteki kararnameden de görüleceği üzere Bakanların büyük bir çoğunluğu imzalamış, maalesef tüm çabalara rağmen bir kısmına imzalattıramadan erken seçim olmuştur.(Ek-4)

 

Orman-İş Sendikasının Başkan ve Yöneticileri 58. Cumhuriyet Hükümetinde Orman Bakanı olarak görev alan Sayın Osman PEPE ‘yi ziyaret ederek Geçici-Mevsimlik İşçilerin kadroya geçirilmeleri ile ilgili dosya sunmuştur. Ayrıca, birçok Milletvekili ve Tüm Ak Parti İl ve İlçe teşkilatlarına dosyalar sunarak Geçici-Mevsimlik işçilerin sürekli işçi kadrosuna atanmaları konusunda gerekli hassasiyetin gösterilmesi istenmiştir.

 

2007 yılında verilen kadrolar; ILO sözleşmelerine uygun olarak, 5620 Kanun kapsamında merkezî yönetim kapsamındaki kurum ve kuruluşlarda istihdam edilen 44.259, KİT'lerde istihdam edilen 26 bin, mahallî idarelerde istihdam edilen 148.474 olmak üzere, toplam 218.733 geçici işçi kardeşimiz, kadrolarına ve sözleşmeli personel pozisyonlarına atanmışlardır. Türkiye genelinde 218.733 geçici işçiye kadro verilmiş olup, bunun sadece 12,476 Orman İşçisidir.

 

Bugün yine 5 ay 29 gün çalışan işçi arkadaşların sürekli işçi kadrolarına atanmaları konusunda Başta Genel Başkan Sayın Ergün ATALAY olmak üzere Türk-İş gerekli çalışmaları yapıyor ve inşallah bu iş yine Türk-İş’e nasip olacaktır.

 

 

Sonuç olarak,

 

Yukarıda kısaca izah ettiğim haklar alınır iken, Orman İş Sendikasın da Yöneticilik yapmış ve Sendikanın hükmü şahsiyetine zarar verecek şekilde hareket edenler var ise onları Allaha havale ediyorum. Ayrıca, Orman İş Sendikasının ve Yöneticilerinin haksız şekilde iftiralarla yıpratılmaya çalışanları da Allaha havale ediyoruz.

 

Orman İş Sendikasının en son yetkili olduğu 31.12.2004 yılında, işçilerin ücretleri hangi seviyelerde olduğu işçiler tarafından iyi bilinmektedir. Bugün ise Orman İşçilerinin çalışma şartları ve ücretleri hep aşağı çekildiği gibi, Yasalardan ve Toplu İş Sözleşmelerinden kaynaklanan haklarını alabilmek için İşverenlerle karşı karşıya gelmekte, hatta hakkını arayan işçiler tayin edilmektedir.

 

Çamur at nasılsa izi kalır demeyle bu işler olmaz diyorum ve yukarıda yaptığım bilgilendirmelerin; okunmasını, araştırılmasını, teyit edilmesini ve Orman İş Sendikasına haksızlık yapılmamasını temenni ediyorum. Aksi takdirde adaletsizlik yapıp, yanlış bilgilendirenleri de Allaha havale ediyor ve onlara hatırlatıyoruz;

 

Orman İşçisi bütün bu yaşananları değerlendirecek zekaya sahiptir diyor ve Orman İşçilerinin takdirine bırakıyoruz...

 

 

 


Geri Dön Okunma :1556
 
Eklenme Tarihi : 30.03.2017

  Bu yazıdan çıktı ver
Sayfanın başına git
…::: TÜRKİYE ORMAN İŞÇİLERİ SENDİKASI :::…